Otherwine
FRI FRAGT I DK V. KØB
OVER 4000 KR. EX MOMS

Log ind

Glemt password?

HANDELSBETINGELSER

REKLAMATIONSRET

Otherwine skal altid underrettes om eventuelle mangler, reklamationer, skader el. lign. indenfor 24 timer efter modtagelse af varerne på flg. e-mail: info@otherwine.dk. Varer som er leveret forkert eller har mangler ved leveringen, hvor Otherwine bærer skylden, ombyttes uden ekstra omkostninger. Hvis du kan se, at varen har taget skade under transport, f.eks. hvis kassen/pallen med varerne er gået i stykker, er du forpligtet til at underrette fragtmanden. Du skal sørge for, at chaufføren kvitterer for skaderne på fragtbrevet. Varer tages kun retur mod forudgående aftale.
 

FORTRYDELSESRET

I henhold til dansk forbrugerlovgivning yder Otherwine ingen fortrydelsesret på fødevarer.

PERSONDATAPOLITIK pr. 25.05.2018

Hos OTHERWINE ApS behandler vi jeres person- og virksomhedsdata fortroligt og sikkert. 

Vi videregiver intet til andre parter og sletter naturligvis jeres/dine data hvis du/I på et givent tidspunkt ikke længere ønsker at handle med OTHERWINE ApS. Dog er vi nødt til at følge regnskabsloven, som kræver at vi opbevarer regnskabsmateriale i 5 år. 

 

Følgende vil give overblik, hvilke personoplysninger vi indsamler om dig og din virksomhed, hvordan vi indsamler dem, hvad vi bruger dem til, og hvilke rettigheder du har med hensyn til dine personoplysninger. Når vi taler om "OTHERWINE", "vi", "os" eller "vores", mener vi OTHERWINE ApS i dokumentet.  

 

Personoplysninger og stamdata  

Når vi opretter en profil til jer på OTHERWINE’s B2B webshop sker det på baggrund af den data, som vi modtager fra jer. På baggrund af denne information skaber vi en profil på vores webshop. Hvis en ordre aflægges laver vi en profil i vores regnskabssystem. Ordren kan aflægges på www.otherwine-forhandler.dk, via e-mail eller telefon. 

 

For at lave en profil i vores systemer beder vi om følgende stamdata: 

 • Virksomhedsnavn 
 • Leverings- og faktureringsadresse
 • Virksomhedstelefonnummer
 • E-mailadresse til korrespondance, ordrebekræftelse og fakturering
 • Du modtager en krypteret adgangskode, som generes automatisk i vores system. Denne kan vi ikke se grundet sikkerhed. 

Disse oplysninger er obligatoriske for at kunne håndtere og sende en ordre afsted til jer. 

Du kan til enhver tid kontakte os, hvis du ønsker at fortage nogle ændringer, tilføjelser eller sletning. 


Nyhedsbreve og informationsmails   

For at kunne sende dig nyhedsbreve fra OTHERWINE’s ApS gemmer vi jeres firmanavn og e-mailadresse til brug ved selve udsendelsen. Vi kan fra vores onlinesystem følge med i om du åbner nyhedsbrevet eller klikker dig videre i et af de links til websitet, som vi har indsat i nyhedsbrevet. 

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbreve, informationsmails eller lignende, kan du altid afmelde ved at klikke på det link, som er indsat nederst i nyhedsbrevene. 


Til hvilke formål bruger vi dine personoplysninger? 

Vi bruger de oplysninger, som du giver os til at:

 • Behandle jeres ordre og forespørgsler, samt give dig adgang til din profil på vores webshop.
 • Svare på dine spørgsmål og yde kundeservice
 • Kontakte dig, hvis vi har spørgsmål til en given ordre eller forespørgsel
 • Sende dig vores nyhedsbreve, så du bliver opdateret på vores produktsortiment, produktnyheder, messedeltagelse og ikke mindst vores tips og tricks til brugen af vores produkter.  
 • Overholde gældende lovkrav og retsproces, samt interne procedure for kundeoprettelse og håndtering. 
 • Håndhæve vores 'vilkår og betingelser' offentligt på www.otherwine.dk og www.otherwine-forhandler.dk 

Du har altid ret til at gøre indsigelse mod, hvordan vi behandler dine personoplysninger eller til at bede os at opdatere eller slette dem.


Oplysninger, for hvilke vi er den dataansvarlige

Otherwine ApS er den dataansvarlige for den stamdata, som du indtaster i forbindelse med oprettelse og vedligeholdelse af din profil, som omfatter, men ikke er begrænset til dit navn, din adgangskode og e-mailadresse samt registreringen af din IP-adresse.


Databehandlere og overførsel af personoplysninger 

Vi bruger eksterne virksomheder til at opretholde den tekniske drift af www.otherwine.dk og www.otherwine-forhandler.dk.  Disse virksomheder er databehandlere for de personoplysninger, som vi er dataansvarlige for. 

Vi har indgået databehandleraftaler med databehandlerne, og det følger af disse aftaler, at de skal handle udelukkende i overensstemmelse med vores instruktioner. 

Databehandlerne har truffet rimelige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte oplysningerne mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab eller forringelse, og for at beskytte oplysningerne mod videregivelse til uvedkommende, misbrug eller anden behandling i strid med databeskyttelseslove.

På din anmodning – og muligvis mod eventuelt vederlag til databehandlernes til enhver tid gældende timepriser for et sådant arbejde – skal databehandlerne forsyne dig med tilstrækkelige oplysninger for at påvise, at de ovennævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er blevet truffet.


Sikkerhedsforanstaltninger

Vi bruger rimelige organisatoriske, tekniske og administrative foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger i vores organisation, og vi foretager jævnligt revision af vores system for sårbarheder. Men da internettet ikke er et 100 % sikkert miljø, kan vi ikke sikre eller garantere sikkerheden af de ​​oplysninger, som du sender til os. E-mails er muligvis ikke krypteret, og vi råder dig derfor til ikke at medtage eventuelle fortrolige oplysninger i dine e-mails til os.


Cookies

Vores websites www.otherwine.dk og www.otherwine-forhandler.dk bruger cookies. Cookies identificerer din computer eller enhed i stedet for dig, som en individuel bruger og data anvendes til forskellige formål.
Når du besøger www.otherwine.dk og www.otherwine-forhandler.dk registrerer vi din computers IP-adresse og browserindstillinger. IP-adressen er den numeriske adresse for den computer, der bruges til at besøge webstedet. Browserindstillinger kan omfatte den type browser, du bruger, browsersprog og tidszone. Vi indsamler disse oplysninger, således at vi kan spore den computer, der anvendes, i tilfælde af misbrug eller ulovlige handlinger i forbindelse med besøg på eller brug af webstedet. 


Hvilke typer af Cookies bruger vi?

Cookies er små stykker information, som Webstedet placerer på din computers harddisk, på din tablet eller på din smartphone. Bemærk, at HTML5 har introduceret internetlagring, der har egenskaber, der ligner Cookies, og at vi derfor betragter dette som en Cookie i det følgende.

Cookies indeholder oplysninger, som Webstedet bruger til at gøre kommunikationen mellem dig og din webbrowser mere effektiv. Cookies identificerer din computer eller enhed i stedet for dig som en individuel bruger.

Vi bruger sessionscookies, vedvarende cookies, HTML5 sessionStorage- og HTML5 localStorage-sessionscookies, og HTML5 sessionStorage-objekter er midlertidige og slettes, når du forlader din webbrowser. Vedvarende cookies er permanente og opbevares og forbliver på din computer, indtil de slettes. Vedvarende cookies udløber eller sletter sig selv automatisk efter en vis periode, som indstilles pr. cookie, men fornyes, hver gang du besøger Webstedet. HTML5 localStorage-objekter er permanente og forbliver på din computer, indtil de slettes.


Ændringer til denne politik

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer til denne politik. Datoen, der vises i starten af ​​denne politik, angiver, hvornår den sidst blev revideret. Hvis vi foretager væsentlige ændringer til den, giver vi dig naturligvis besked via en email. 

Hvis du har spørgsmål eller betænkeligheder vedrørende vores politik, hvordan vi håndterer dine personoplysninger bedes du kontakte os på: info@otherwine.dk 

 

Vores kontaktoplysninger er:


Otherwine ApS
Klapskovvej 15 
8382 Hinnerup

Telefonnr.: 22 99 77 30

E-mail: info@otherwine.dk 
CVR: DK36705647 


 

ENGLISH VERSION: 


TERMS AND CONDITIONS
 

CLAIMS
Otherwine must be notified of any defects, missing items, damages or alike no later than 48 hours after receipt of the goods. Please contact: info@otherwine.dk. Goods delivered incorrectly or have a defect at delivery, where Otherwine is blamed, is exchanged at no additional cost. 

If any damage was caused during transport on the box / pallet, you are required to notify the chauffeur and ensure that he acknowledge the damage on the consignment note before he leaves your premise. Goods can only be returned if prior agreement with Otherwine. 
 

CANCELLATION
According to Danish Consumer Law, Otherwine provide the service of taking back orders containing food. 


GDPR – GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – May 2018 
 
At Otherwine, we treat your personal and company data confidentially.

We disclose nothing to other parties and will delete your data if you no longer wish to corporate with Otherwine. However, we have to comply with the Accounting Act, which requires that we keep accounting records for minimum 5 years.

The following will provide an overview of what personal information we collect about you and your business, how we collect them, what we use them for, and finally what rights you have with regard to your personal information. When we talk about "Otherwine", "we", "us" or "our", we mean Otherwine ApS in the document.


COMPANY DATA
When we create a profile for you at Otherwine's B2B webshop, it is based on the information we receive from you. If an order is placed, we make a profile in our accounting system, so we can process your order. An order can be submitted at www.otherwine-forhandler.dk, via email or phone.

When creating a profile in our systems, we ask for the following information:
• Company Name
• Delivery and billing address
• Company Telephone Number
• E-mail address for correspondence, order confirmation and billing
• You receive an encrypted password, which is automatically generated in our system. We do not have access to the password due to your security.

This above information is mandatory and necessary to handle and process an order.
You can contact us at any time if you wish to make any updates. Just contact us at 
info@otherwine.dk.   


Newsletters and Information E-mails
If you accept to be subscribed to our newsletter we store your company name and email address. From our online system we can follow whether you open the newsletter or click on one of the links (if included). You can always unsubscribe from our newsletters by clicking on the link inserted at the end of every newsletter.


For what purpose do Otherwine use your company information?
The information that you provide to us is used for:
• Manage your orders and inquiries, as well as give you access to your webshop profile.
• Answer your questions and provide customer service
• Contact you if we have questions about a given order or request
• Send you our newsletters to stay updated on our product range, product news, trade show attendance and finally our tips and tricks for the use of our products.
• Follow applicable legal requirements and legal process, as well as internal procedure for customer creation and handling.
• Enforce our 'Terms and Conditions' which is public at www.otherwine.dk and www.otherwine-forhandler.dk
You always have the right to object to how we process your personal information - or to ask us to update or delete them.


Information for which we are the data controller
Otherwine ApS is the data controller for the information that you enter when creating and maintaining your webshop profile. The information includes but is, not limited, to your name, password, and email address as well as the registration of your IP address.


Data Processors and Transfer of Personal Information
We use external companies to maintain the technical operation of www.otherwine.dk and www.otherwine-forhandler.dk. These companies are data administrators of your company data. 
We have signed data processing agreements with the data providers, and according to the agreement they are entitled to act solely in accordance with our instructions.
The data administrators have taken reasonable technical and organizational actions to protect the data from accidental or illegal destruction or loss - and to protect the disclosure against unauthorized use, abuse or other processing in violation of data protection laws.
At your request (a fee will possibly apply) the data providers shall provide you with sufficient information to demonstrate that the above technical and organizational security measures have been taken.


Precautions
We use reasonable organizational, technical and administrative measures to protect your personal information in our organization, and we regularly review our system. However, since the internet is not a 100% safe environment, we cannot guarantee the security of the information you send to us. E-mails may not be encrypted, and we advise you not to include any confidential information in your e-mails to us.


Cookies
Our websites www.otherwine.dk and www.otherwine-forhandler.dk use cookies. Cookies identify your computer/device as an individual user and the data is used for different purposes. 
When you visit www.otherwine.dk and www.otherwine-forhandler.dk, we register your computer's IP address and browser settings. The IP address is the numeric address of the computer used to visit the site. Browser settings may include the type of browser you are using, browser language, and time zone. We collect this information so that we can track the computer that is used in the event of abuse or unlawful actions in connection with visits to or use of the site.


What types of cookies do we use?
Cookies are small pieces of information that the site places on your computer's hard drive, on your tablet or on your smartphone. Note that HTML5 has introduced Internet storage that has properties similar to Cookies, and therefore we consider this as a Cookie in the following.
Cookies contain information that the Web site uses to make communication between you and your web browser more effective. Cookies identify your computer or device instead of you as an individual user.
We use session cookies, persistent cookies, HTML5 sessionStorage and HTML5 localStorage session cookies, and HTML5 sessionStorage objects are temporary and deleted when you leave your web browser. Persistent cookies are permanent and stored and remain on your computer until deleted. Persistent cookies expire or delete themselves automatically after a period of time set as per. Cookie but renewed every time you visit the site. HTML5 localStorage objects are permanent and remain on your computer until they are deleted.


Changes to this policy
We reserve the right to make changes to this policy. The date shown at the beginning of this policy indicates when it was last revised. If we make significant changes to it, we will of course provide you with an email. 
If you have questions or concerns about our policy, how we handle your company/personal information, please contact us at: 
info@otherwine.dk. We will happily answer your questions. 


Our contact information is:
Otherwine ApS
Klapskovvej 15
8382 Hinnerup
Phone number: +45 22 99 77 30
E-mail: info@otherwine.dk